Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 386 - 420 of 841
alongside dọc theo
aloof xa lánh
aloud to
alp ngọn núi
alpenstock gậy leo núi
already đã
also cũng more translation
altar bàn thờ
alter thay đổi
altercate cãi lộn
alternate thay thế
alternative thay thế
although mặc dù
altitude độ cao
alumni cựu sinh viên nam
always luôn luôn
amaze làm kinh ngạc
ambassador đại sứ
amber hổ phách
ambiance không khí
ambient môi trường xung quanh
ambiguity sự mập mờ
ambiguous khó hiểu
ambition tham vọng
ambitious tham vọng
ambivalent có cảm xúc lẫn lộn
amble đi dạo more translation
ambulant đi lại được
ambulate đi dạo
ambulatory đi lại
ambush phục kích more translation
amend sửa đổi
America Mỹ
american thuộc về Mỹ more translation
amicable thân mật
Search

Word of the day:
sanctity · sự thánh khiết

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.