Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 561 - 595 of 841
approbation sự tán thành
appropriate thích hợp
approval sự chấp thuận more translation
approve phê duyệt
approximate gần đúng
approximately khoảng
apricot quả mơ
April Tháng tư
apron thềm sân khấu
apropos về
apse khu vực tụng niệm (ở giáo đường)
apt phù hợp more translation
aptitude năng khiếu
aquarium bể cá
aquatic sống dưới nước
arabesque trang trí đường lượn more translation
arachnid động vật thuộc lớp chân đốt
arbiter nhà phê bình
arbitrage mua bán (hưởng chênh lệch)
arbitrary chuyên quyền
arbitrate phân xử
arboreal sống trên cây
arc hồ quang
arcade đường có mái vòm
arch hình cung
archaic cổ xưa
archaism từ cổ
archangel tổng thiên sứ
archbishop tổng giám mục
archdiocese địa hạt dưới quyền tổng giám mục
archenemy kẻ thù không đội trời chung
archery sự bắn cung
archetype nguyên mẫu
archipelago quần đảo
architect kiến trúc sư
Search

Word of the day:
head · người đứng đầu, trưởng

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.