Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 666 - 700 of 841
ascent trèo lên
ascetic thầy tu khổ hạnh more translation
asceticism sự khổ hạnh
ascribe đổ tại
aseptic tiệt trùng
ash tro
ashamed xấu hổ
ashen xanh xao
ashore vào bờ
ashtray cái gạt tàn
ashy xám tro
Asia Châu Á
aside về một bên
asinine ngu xuẩn
ask xin more translation
askance ngờ vực
askew nghiêng
asleep đang ngủ
asparagus măng tây
aspect khía cạnh
asperity sự khắc nghiệt more translation
asphalt nhựa đường
asphyxiate làm ngạt thở
aspirant tham vọng more translation
aspirate âm bật hơi
aspire khao khát
aspirin atpirin
ass mông
assail tấn công
assailant người tấn công
assassin kẻ ám sát
assassinate ám sát
assassination ám sát
assault tấn công
assay xét nghiệm
Search

Word of the day:
injure · làm bị thương

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.