Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 701 - 735 of 841
assemble tập hợp lại
assent sự phê chuẩn
assert xác nhận
assess đánh giá
asset tài sản
assiduous chuyên cần
assign phân công more translation
assignation sự ấn định more translation
assignee người được ủy nhiệm
assimilate hòa nhập more translation
assist hỗ trợ
assistant trợ lý
associate sự phụ thuộc
association Hiệp hội
assort làm cho phù hợp
assume đảm đương
assumption giả định
assurance bảo hiểm
assure cam đoan
asteroid tiểu hành tinh
asthma bệnh suyễn
astigmatic loạn thị
astigmatism chứng loạn thị
astonish làm ngạc nhiên
astound làm kinh ngạc
astral (của/có liên quan với) sao
astray thất lạc
astride dạng chân
astringent làm se
astronaut phi hành gia
astronomer nhà thiên văn học
astronomy thiên văn học
astrophysics vật lý học thiên thể
astute sắc sảo
asunder chia cách more translation
Search

Word of the day:
notebook · máy tính xách tay

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.