Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 806 - 840 of 841
autocracy chế độ chuyên quyền
autocrat người chuyên quyền
autograph chữ ký của một người
automatic tự động
automatically tự động
automobile xe ô tô
autonomous tự trị
autonomy quyền tự trị
autopsy cuộc khám nghiệm tử thi
autumn mùa thu
autumnal (thuộc) mùa thu
auxiliary phụ
avail có giá trị, hữu hiệu
avalanche tuyết lở
avenge trả thù
avenue con đường có trồng cây hai bên
average trung bình
aversive đáng ghét
avert tránh more translation
avocado quả bơ
avoid tránh
await chờ đợi
awake thức more translation
award giải thưởng
aware nhận thức cái gì
away khách
awe tôn sùng
awesome làm khiếp sợ
awful khủng khiếp
awkward vụng về
awl cái dùi
ax rìu
axe cái rìu
axis trục
axle trục xe
Search

Word of the day:
century · thế kỉ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.