Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 421 - 455 of 698
bondsman đầy tớ
bone xương
bonfire lửa mừng
bonnet nắp ca-pô
bonus tiền thưởng
bony xương
book cuốn sách
bookcase tủ sách
booklet cẩm nang
bookseller người bán sách
bookshelf kệ sách
bookstore hiệu sách
boom bùng nổ more translation
boomerang bumơrang
boon lợi ích
boor kẻ thô lỗ
boorish thô lỗ
boost đẩy mạnh more translation
boot bốt (giày cao cổ)
booth gian hàng
bootleg sao chép trộm
boots bốt
booty chiến lợi phẩm
booze say sưa
borax hàn the
border biên giới more translation
bore làm phiền
boredom nỗi buồn
born sinh ra
borough khu
borrow vay
bosom vòng tay more translation
boss ông chủ
botanic thuộc thực vật
botanist nhà thực vật học
Search

Word of the day:
vile · đê tiện

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.