Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 71 - 105 of 698
barfly người hay la cà quán rượu
bargain mặc cả
barge sà lan
baritone giọng nam trung
barium ba-ri
bark vỏ cây more translation
barkeep chiêu đãi viên quầy rượu
barley lúa mạch
barn nhà để xe
barnacle hàu
barnyard thô thiển
barometer phong vũ biểu
baron ông trùm
baroness nữ nam tước
baronial nam tuwocs
barony lãnh địa của nam tước
baroque kiến trúc Ba-rốc
barrack doanh trại
barrage chuỗi
barrel thùng tròn
barren vô ích
barricade chướng ngại vật
barrier rào cản
barrow xe đẩy
bartender người phục vụ quầy rượu
barter trao đổi hàng hóa
basal căn bản
base căn cứ more translation
baseball bóng chày
baseband tần số phát sóng
baseboard ván gỗ ghép chân tường
baseline đường ranh giới
baseman (bóng chày) người chặn bóng đứng gần gôn
baseplate đế giầy
bash đập mạnh
Search

Word of the day:
dubious · không đáng tin cậy

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.