Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 176 - 210 of 698
bee con ong
beech cây sồi
beef thịt bò
beefsteak bò bít tết
beehive tổ ong
beer bia
beet củ cải đường
beetle bọ cánh cứng
befall xảy ra
before trước
beforehand trước
befoul làm bẩn
befuddle làm ngớ ngẩn
beg van xin
beget gây ra
beggar ăn mày
beggary cảnh nghèo xác xơ
begin bắt đầu
beginner người mới bắt đầu
beginning bắt đầu
beguile làm tiêu khiển more translation
behalf in your behalf
behave cư xử
behavior hành vi
behead chặt đầu
behind đằng sau more translation
behold nhìn thấy
beige màu be
belch tiếng ợ more translation
belfry tháp chuông
belief niềm tin
believe tin
belittle coi thường
bell chuông
bellboy người mang hành lý (ở khách sạn)
Search

Word of the day:
paralysis · chứng liệt

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.