Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 246 - 280 of 698
besmirch bôi nhọ
best tốt nhất
bestial dữ tợn
bestow ban cho
bet đặt cược
betray phản bội
betrayal sự phản bội
betroth hứa hôn
betrothal lời hứa hôn
better tốt hơn
between giữa more translation
bevel góc xiên
beverage nước giải khát
beware hãy cẩn thận
bewilder bối rối
bewitch làm say đắm
beyond vượt quá
bias độ nghiêng more translation
bib cái yếm
bible Kinh Thánh
biblical (thuộc) kinh thánh
bibliography thư mục
bicameral lưỡng viện (có cả thượng nghị viện lẫn hạ nghị viện)
bicarbonate (hoá học) cacbonat axit
biceps cơ hai đầu
bicker cãi nhau
bicycle xe đạp
bid đặt giá more translation
bide chờ
bidirectional hai chiều
biennial hai năm một lần
bifocal hai tròng
big lớn
bigot mù quáng
bigotry cố chấp
Search

Word of the day:
perpendicular · vuông góc

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.