Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 281 - 315 of 698
bikini áo tắm hai mảnh
bilateral song phương
bile mật
bilge đáy tàu
bilinear song tuyến tính
bilingual song ngữ
bilk quịt
bill hóa đơn
billboard bảng xếp hạng
billiard bi-a
billion tỷ
billow cuồn cuộn
bimetallic lưỡng kim
bimonthly hai tháng một lần more translation
bin thùng tròn
binary nhị phân
bind ràng buộc
bindery hiệu đóng sách
bing bãi thải
binge ăn vô độ
binocular ống nhòm
binomial (toán) nhị thức
biography tiểu sử
biology sinh học
biopsy sinh thiết
biplane máy bay hai tầng cánh
birch cây bulô
bird chim
birth sinh
birthday ngày sinh nhật
birthplace nơi sinh
birthright quyền thừa kế
biscuit bánh quy
bisect chia đôi
bishop giám mục
Search

Word of the day:
idea · ý tưởng

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.