Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 561 - 595 of 1164
commandeer trưng dụng cho quân đội
commando đặc công
commemorate kỷ niệm
commend khen ngợi
comment bình luận more translation
commentator bình luận
commerce thương mại
commercial thương mại more translation
commision tiền hoa hồng
commissary kho lương thực
commit cam kết more translation
committee ủy ban
commodious rộng rãi
commodity hàng hóa
commodore đại tá
common chung
commotion chấn động
communal công cộng
communicable có thể lây
communicate truyền đạt
communion quan hệ
commute đi làm
compact nhỏ gọn
companion bạn (cùng chơi)
company công ty more translation
comparative so sánh more translation
compare so sánh
comparison so sánh
compartment ngăn
compass la bàn
compassion lòng thương
compassionate thương hại
compatible tương thích more translation
compel bắt buộc
compellable bắt buộc
Search

Word of the day:
private life · cuộc sống riêng tư

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.