Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 701 - 735 of 1164
confine giam giữ
confirm xác nhận
confirmation xác nhận
confiscate tịch thu
conflict xung đột more translation
conform phù hợp
conformation câú tạo
confront đương đầu
confrontation đối đầu
confuse gây nhầm lẫn
confusion lộn xộn
congeal đông tụ
congenial thích hợp more translation
congenital bẩm sinh
congest tắc nghẽn
congestion tắc nghẽn
congestive sung huyết
conglomerate tập đoàn
congratulate chúc mừng
congratulation sự chúc mừng
congratulatory chúc mừng
congregate tụ hợp
congress đại hội
congressional quốc hội
congruent thích hợp more translation
conic cônic
conifer cây có quả hình nón
conjectural căn cứ theo phỏng đoán
conjecture phỏng đoán more translation
conjoin nối more translation
conjoint kết hợp
conjugate liên hợp
conjunction liên kết more translation
conjuncture tình thế
conjure gọi hồn
Search

Word of the day:
notebook · máy tính xách tay

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.