Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 176 - 210 of 1164
catalogue danh mục
catalysis sự xúc tác
catalyst chất xúc tác
catapult phóng
cataract bệnh đục thủy tinh thể
catastrophe tai ương
catastrophic thảm khốc
catatonic (thuộc) giảm trương lực người mắc chứng giảm trương lực
catch bắt more translation
catchword khẩu hiệu
catchy dễ nhớ more translation
categoric rõ ràng
category hạng mục more translation
cater cung cấp đồ ăn
caterpillar máy kéo xích
catfish cá da trơn
catharsis phấn chấn
cathedral nhà thờ lớn
catheter ống thông đường tiểu
cathode (vật lý) cực âm, catôt
catholic đạo thiên chúa
Catholicism đạo thiên chúa
catkin (thực vật học) hoa đuôi sóc
cattle gia súc
cattleman người chăn trâu bò
caucus họp kín
cauliflower súp lơ
caulk hàn
causal nhân quả
cause nguyên nhân more translation
caustic chua cay
caution cảnh báo more translation
cautious thận trọng more translation
cavalcade đoàn người cưỡi ngựa
cavalier ung dung
Search

Word of the day:
modern · cận đại

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.