Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 211 - 245 of 1164
cavalry kỵ binh
cave hang động
caveat sự ngừng kiện
cavern hang lớn
cavernous hang
caviar trứng cá muối
cease nghỉ, ngừng
cedar (thực vật học) cây tuyết tùng
cede nhường lại (quyền hạn, đất đai...)
ceiling trần nhà
celebrate kỷ niệm, làm lễ kỉ niệm
celebrity người nổi tiếng more translation
celerity vận tốc pha
celery (thực vật học) cần tây
celestial (thuộc) trời
cell phòng tù more translation
cell phone điện thoại di động
cellar hầm
celler hầm chứa
cellophane giấy bóng kính
cellular có lỗ
cellulose xenlulô
Celsius độ C
cement xi măng
cemetery nghĩa trang
censor kiểm duyệt
censure chỉ trích
census sự kiểm kê
cent đồng xu (bằng 1 phần trăm đô la)
centaur chòm sao Nhân mã
centenary lễ kỉ niệm một trăm năm
centennial (thuộc) lễ kỉ niệm một trăm năm
centerpiece chính giữa more translation
centipede con rết
central trung tâm
Search

Word of the day:
funny · khôi hài, hài hước

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.