Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 246 - 280 of 1164
centrifugal ly tâm
centrifuge ly tâm
century thế kỉ
ceramic (thuộc) nghề làm đồ gốm
cerebellum (y học) tiểu não
ceremonial nghi thức
ceremonious nghi thức
ceremony lễ
certain một vài more translation
certainty điều chắc chắn
certificate giấy chứng nhận
certify xác nhận
certitude đức tin
cesium xezi (hóa học)
cession nhượng lại
chafe chà xát
chagrin sự chán nản, sự buồn nản; sự thất vọng; sự tủi nhục
chain dây chuyền more translation
chair ghế
chairman chủ tịch
chairperson chủ tịch
chairwoman nữ chủ tịch
chaise lounge ghế dài
chalice cốc
chalk phấn
chalky đá phấn
challenge thách thức
chamber phòng
chamberlain viên thị thần
chameleon tắc kè hoa
chamois sơn dương
champ vô định
champagne rượu sâm banh
Champaign đồng bằng
champion vô địch
Search

Word of the day:
turban · mũ không vành (cho phụ nữ)

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.