Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 351 - 385 of 739
detoxify giải độc
detract làm giảm
detriment thiệt hại
deuce súc sắc
devastate phá hủy
develop phát triển
deviant lệch lạc
deviate trệch
device thiết bị
devil ma quỷ
devilish độc ác
devious thủ đoạn
devise nghĩ ra
devoid không có
devolve trút
devote cống hiến more translation
devotee tín đồ
devotion tận tâm
devour ngấu nghiến
devout sùng đạo
dew giọt sương more translation
dewy đẫm sương
dexter bên phải
dexterity khéo léo
diabetes bệnh tiểu đường
diabetic người mắc bệnh tiểu đường
diabolic ma quỷ
diacritical dấu trọng âm
diadem vương miện
diagnosable có thể chẩn đoán được
diagnose chẩn đoán
diagnosis chẩn đoán
diagnostic chẩn đoán
diagonal chéo
diagram sơ đồ more translation
Search

Word of the day:
epidermis · biểu bì

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.