Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 491 - 525 of 739
discoid hình đĩa
discomfit làm bối rối more translation
discordant không hòa hợp
discount giảm giá more translation
discourage ngăn cản
discover khám phá
discovery khám phá
discreet kín đáo
discrepant trái ngược nhau
discrete riêng biệt
discretion tùy ý
discretionary tùy nghi more translation
discriminable có thể phân biệt được
discriminant biệt số
discriminate phân biệt
discriminatory phân biệt đối xử
discuss thảo luận
discussant người điều hành thảo luận
discussion thảo luận
disdain coi thường
disgruntle làm cáu kỉnh
disguise cải trang
disgust sự kinh tởm
dish món ăn more translation
dishevel làm xõa ra
dishonor sỉ nhục
dishwasher máy rửa bát
disk đĩa
dismal phiền muộn
dismay sự mất tinh thần
dismiss miễn nhiệm, sa thải more translation
dismissal sa thải
disparage xem thường
disparate tạp nham
dispel xua tan
Search

Word of the day:
desert · rời bỏ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.