Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 666 - 700 of 739
draft dự thảo
drag kéo
dragon con rồng
dragonfly chuồn chuồn
drain mương, rãnh
drainage hệ thống thoát nước
drake vịt đực
drama vở kịch cho sân khấu
dramatic kịch tính
dramatization viết thành kịch
drape rèm
drapery vải vóc
drastic mạnh mẽ
draw vẽ more translation
drawer ngăn kéo
drawl nói lè nhè
dread kinh sợ
dream giấc mơ more translation
dreamlike lung linh
dreamy mờ mịt
dreary ảm đạm
dreg chút xíu còn lại
drench làm ướt sũng
dress váy
dribble rê bóng
drift trôi dạt more translation
drink uống
drive ổ đĩa more translation
droll khôi hài
drool nước dãi
drop rơi
drought hạn hán
drown chết đuối
drowse làm ngập nước
drudge làm vất vả
Search

Word of the day:
obscure · che đậy

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.