Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 71 - 105 of 739
deathbed giường bệnh
debacle thất bại
debase hạ thấp giá trị
debate tranh luận more translation
debauchery ăn chơi trụy lạc
debit ghi nợ
debonair vui vẻ
debris mảnh vụn
debt món nợ
debtor người nợ
debugger gỡ lỗi
debut trình diễn đầu tiên
debutante cô gái mới bước vào đời
decade thập kỷ
decadent sa sút
decant chắt (chất lỏng)
decay thối rữa more translation
decease làm giảm
decedent người đã chết
deceit lừa gạt
deceive lừa gạt
decelerate đi chậm lại
December Tháng mười hai
decennial mười năm một lần
decent đứng đắn more translation
deception lừa bịp
deceptive lừa đảo
decide quyết định
decimal thập phân
decimal point dấu phẩy thập phân
decipher giải mẵ
decision quyết định more translation
decisive quyết định more translation
deck tầng
declamation hùng biện
Search

Word of the day:
notebook · máy tính xách tay

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.