Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 106 - 140 of 739
declaration tuyên bố
declare khai báo more translation
declination độ lệch
decline suy giảm more translation
decode giải mã
decomposable có thể phân hủy được
decompose phân hủy
decomposition phân hủy
decompression giải nén
decorate trang trí
decorous hã nhặn
decorum đúng mực
decrease giảm more translation
decree sắc lệnh more translation
decry chỉ trích
decrypt giải mã
dedicate cống hiến more translation
deduce suy lunj
deduct khấu trừ
deductible có thể khấu trừ
deed chứng thư more translation
deem coi
deep sâu more translation
deepen làm sâu sắc
deer nai
default mặc định
defeat thất bại more translation
defecate đi vệ sinh
defect khiếm khuyết
defend bảo vệ
defendant người bị kiện
defense sự bảo vệ more translation
defensible phòng thủ
defensive tự vệ more translation
defer hoãn
Search

Word of the day:
vicarious · chịu thay cho

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.