Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 316 - 350 of 351
explicit rõ ràng
explode phát nổ
exploit thành tích
exploitation bóc lột
exploration thăm dò
exploratory thăm dò
explore khám phá
explosion vụ nổ
explosive nổ
exponent dẫn giải
export sự xuất khẩu more translation
exportation xuất khẩu
expose vạch trần
exposition triển lãm
exposure phơi sáng
express thể hiện more translation
expression biểu hiện
expressive biểu hiện
expropriate chiếm đoạt quyền
expulsion trục xuất
extend mở rộng more translation
extension sự mở rộng
extention sự gia hạn
extermination tiêu diệt
external bên ngoài
extra thêm
extract chiết xuất
extracurricular activity hoạt động ngoại khóa
extraordinary bất thường
extreme cực
eye mắt
eye glass mắt kính
eye measurement đo mắt
eyebrow lông mày
eyeglass kính đeo mắt
Search

Word of the day:
caprice · bất ngờ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.