Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 71 - 105 of 351
encyclopedia bách khoa toàn thư
end kết thúc
endanger gây nguy hiểm
endless vô tận
endorse chứng thực
endure chịu được
enduring lâu dài
enemy kẻ thù
enforce thực thi
engage hứa hẹn
England nước Anh
English Tiếng Anh more translation
enjoy thích more translation
enormous to lớn, khổng lồ
enquiry yêu cầu
enrich làm giàu
ensconce nép mình
ensure đảm bảo
enter vào
enterprise doanh nghiệp
entertain giải trí more translation
enthrall thu hút
enthusiasm nhiệt tình
enthusiast đam mê
enthusiastic nhiệt tình
entire toàn bộ
entirety toàn bộ
entity thực thể
entomology Côn trùng học
entourage đoàn tùy tùng
entrance lối vào
entrant thí sinh
entrepreneur doanh nghiệp
entry nhập cảnh more translation
enumerate liệt kê
Search

Word of the day:
cold · lạnh

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.