Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 106 - 140 of 351
enunciate đọc lời
envelop bao bọc
envelope phong bì
envious ghen tị
environ bao quanh
envoy đặc phái viên
envy ghen tị
ephemeral hư vô
epic lịch sử
epicure sành ăn
epidemic dịch bệnh
epidermis biểu bì
epigram thơ trào phúng
epileptic động kinh
epilogue đoạn kết
episcopal giám mục
episode tình tiết
epistle bức thư
epitaph văn bia
epithet tính ngữ
epitome hình ảnh thu nhỏ
epoch kỷ nguyên
equal bình đẳng more translation
equanimity sự thanh thản
equate đánh đồng
equatorial xích đạo
equestrian cưỡi ngựa
equidistant bình đẳng
equilibrium cân bằng
equinox phân điểm thật sự
equip trang bị
equitable hợp lý
equitation cưỡi ngựa
equivalent tương đương
equivocal lập lờ
Search

Word of the day:
walnut · cây óc chó

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.