Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 211 - 245 of 351
everyone mọi người
everywhere mọi nơi
evict đuổi
evidence bằng chứng
evident hiển nhiên
evil cái ác
evince tỏ ra
evoke gợi lên
evolution tiến hóa
evolve phát triển
exacerbate làm trầm trọng thêm
exact chính xác
exaggerate phóng đại
exalt tôn vinh
exaltation tôn vinh
exam thi
examination kiểm tra
examine kiểm tra
example ví dụ
exasperate làm đau đớn
excavate khai quật
exceed vượt quá
excel trội
excellent tuyệt vời
except ngoại trừ
exception ngoại lệ
exceptional đặc biệt
excerpt trích dẫn
excess quá mức
excessive quá mức
exchange trao đổi
exchangeable có thể đổi được
excise thuế
excitation kích thích
excite kích thích
Search

Word of the day:
odd · kỳ cục

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.