Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 246 - 280 of 351
exclaim kêu lên
exclamation than vãn
exclamation mark dấu chấm than
exclude loại trừ
exclusion loại trừ
exclusive dành riêng more translation
excommunicate rút phép thông công
excrete bài tiết
excursion chuyến tham quan
excusable tha thứ được
excuse tha lỗi
Excuse me xin lỗi
execrable đáng ghét
execrate ghét cay ghét đắng
execute thực hiện, chạy more translation
execution thực hiện
executor người thi hành
exegesis chú giải
exemplary mẫu
exemplify minh họa
exempt miễn thuế
exemption miễn (thuế)
exercise thể dục more translation
exert gây ra
exhale bốc lên
exhaust khí thải
exhaustion cạn kiệt
exhaustive toàn diện
exhibit triển lãm
exhibition triển lãm
exhibitor triển lãm
exhortation lời khuyên
exhume khai quật
exile tha hương
exist tồn tại more translation
Search

Word of the day:
precede · đến trước

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.