Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 36 - 70 of 201
father in law bố chồng ( bố vợ)
faucet vòi nước
fault lỗi
favor ủng hộ
favorite yêu thích
fawn hươu con
fear sợ hãi more translation
feather lông chim
feature tính năng
February Tháng hai
fee lệ phí
feed nuôi
feel cảm thấy
fellow anh bạn, đồng chí
female nữ
feminine nữ tính
fence hàng rào
fertile màu mỡ
fertilizer phân bón
festive lễ hội
fetch lấy
fever sốt
few vài
fiber sợi
fiction viễn tưởng
fidelity tính trung thực
field trường more translation
fiend ma quỉ
fierce khốc liệt more translation
fifth thứ năm
fight chiến đấu more translation
file hồ sơ more translation
fill điền
filter bộ lọc
fin vây more translation
Search

Word of the day:
reflex · phản xạ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.