Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 141 - 175 of 201
forever mãi mãi
forget quên
forgive tha thứ
form hình thức more translation
formal chính thức more translation
former cựu
fortune tài sản more translation
fortune teller thầy bói
forty bốn mươi
forward phía trước
fossil hóa thạch
foul hôi
found thành lập
founder người sáng lập
fountain đài phun nước
four bốn
fourteen mười bốn
fourth thứ tư
fox con cáo
fraction phân số
fracture sự gãy
fragile dễ vỡ
frame khung
frank thẳng thắn
fraternity phường hội
fraud gian lận
free miễn phí more translation
freedom tự do
freeze đóng băng
freight vận tải hàng hóa
frequency tần số
frequent thường xuyên
fresh tươi
Friday Thứ Sáu
friend bạn
Search

Word of the day:
rebellious · nổi loạn

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.