Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 71 - 105 of 108
granule hột nhỏ
grape nho
grasp nắm bắt
grass cỏ
gratitude lòng biết ơn
grave nghiêm trọng more translation
gravel sỏi
gravity lực hấp dẫn
grease dầu mỡ
green màu xanh lá cây
greet chào
grey xám
grief sự đau buồn
grieve đau buồn
grim nghiệt ngã
grind xay
grip nắm
groan rên rỉ
groom chú rể
gross tổng
ground mặt đất
group nhóm
grow lớn lên more translation
growl càu nhàu
grown-up trưởng thành
growth tăng trưởng
grudge mối ác cảm
guarantee bảo lãnh more translation
guard bảo vệ more translation
guess đoán
guest khách
guide hướng dẫn
guilt tội lỗi
guilty có tội
gull chim hải âu more translation
Search

Word of the day:
anthropology · nhân chủng học

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.