Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 36 - 70 of 131
heat sức nóng more translation
heaven thiên đường
heavy nặng
hedge hàng rào ngăn cách
hedgehog con nhím
heel gót chân
height chiều cao
heir người thừa kế
hell địa ngục
hello xin chào more translation
help giúp đỡ more translation
helpful hữu ích
helpless bất lực
helplessly bất đắc dĩ
hemisphere bán cầu more translation
hepatitis viêm gan
her của cô ấy
herbivore động vật ăn cỏ
herd bầy, đàn
here ở đây
heretic người theo dị giáo
hero anh hùng
heroic anh hùng
hesitate ngần ngại
hi này (gọi, chào)
high cao
high fever sốt cao
hight chiều cao
highway đường cao tốc
hill đồi
hinge bản lề
hint gợi ý
hip hông
hire thuê
his của anh ấy
Search

Word of the day:
camp · cắm trại

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.