Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 71 - 105 of 131
historic drama bi kịch lịch sử
hit đánh
hobby sở thích
hold giữ more translation
hole lỗ
holiday kỳ nghỉ
hollow ôm ốm
holy thánh
home nhà
homemade tự làm
homesick nhớ nhà
hometown quê hương
homework bài tập về nhà
homicide hành động giết người
honest trung thực
honey mật ong
honeycomb hình rỗ tổ ong
honeymoon tuần trăng mật
honor vinh hạnh
honorable có tính danh dự
hoof móng guốc
hook cái móc
hoop vành đai
hope hy vọng
horizon chân trời
horizontal ngang
horn còi
horror kinh dị
horse ngựa
horse racing đua ngựa
hospital bệnh viện
host chủ nhà
hostage con tin
hostile thù địch
hot nóng
Search

Word of the day:
stream · suối

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.