Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 106 - 131 of 131
hotel khách sạn
hound chó săn
hour giờ
house nhà
house arrest quản thúc tại gia
household hộ gia đình
housekeeper người quản gia
housewife người nội trợ
how làm thế nào
howl hú lên
hug ôm
huge khổng lồ
human con người
humble khiêm tốn
humid ẩm ướt
humor hài hước
hundred hàng trăm more translation
hungry đói
hunt săn
husband chồng
hustle xô đẩy, chen lấn
hut túp lều
hybrid ghép
hydrant vòi nước
hypertension tăng huyết áp
hypocritical đạo đức giả
Search

Word of the day:
notebook · máy tính xách tay

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.