Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 36 - 70 of 106
improve cải thiện
improvise chơi nhạc
in trong
in the end cuối cùng
inauguration khánh thành
incident sự cố
incline dốc
income thu nhập
increase tăng more translation
indeed đúng vậy
independent độc lập
index chỉ số more translation
index finger ngón tay trỏ
India Ấn Độ
indicate chỉ ra
indifferent thờ ơ
indirect gián tiếp
individual cá nhân more translation
indoor trong nhà
industry ngành công nghiệp
inevitable không thể tránh khỏi
inexperience thiếu kinh nghiệm
infant trẻ sơ sinh
infect lây nhiễm
infinite vô hạn
inflate bơm phồng
inflation lạm phát
influence ảnh hưởng
inform thông báo
information thông tin
inherit thừa kế
inheritance thừa kế
initial ban đầu
injure làm bị thương
innocent ngây thơ
Search

Word of the day:
dump · đổ (rác)

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.