Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 1 - 28 of 28
keep giữ
kettle bình đun nước
key chính, trọng điểm more translation
kick đá
kid đứa trẻ
kidnap bắt cóc
kidney thận
kill giết
kin thân nhân
kind loại
king vua
kingdom vương quốc
kiss hôn more translation
kit trang bị cần thiết cho một hoạt động, một công việc
kitchen nhà bếp
kite diều
kitten mèo con
knee đầu gối
kneel quỳ gối
knife con dao
knight hiệp sĩ
knit đan
knock gõ (cửa)
knot nút thắt
know biết
knowledge kiến thức
Korea Hàn Quốc
Korean người Hàn Quốc
Search

Word of the day:
sallow · vàng vọt

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.