Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 211 - 215 of 215
mutter sự lẩm bẩm
my của tôi
myself tự bản thân
mystery sự huyền bí
myth thần thoại
Search

Word of the day:
excusable · tha thứ được

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.