Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 36 - 70 of 241
obstinate ngoan cố
obstruct gây cản trở
obtain đạt được
obtuse hạn hẹp
obverse mặt trái
obviate phòng ngừa
obvious rõ ràng
occasion dịp
occident các nước phương Tây
occlusion tắc
occult huyền bí
occupant người sở hữu
occupation nghề nghiệp
occupy chiếm
occur xảy ra
ocean đại dương
oceanic (về) đại dương
octagon hình bát giác
octane chất octan
octave quãng tám
October Tháng Mười
octopus bạch tuộc
ocular (về) mắt more translation
odd lẻ more translation
ode thơ ca ngợi
odious đáng ghét
odor mùi
of của
off tắt more translation
off-spring con cái
off-the-record bí mật
offal nội tạng động vật
offend xúc phạm more translation
offense hành vi phạm tội
offensive xúc phạm more translation
Search

Word of the day:
notebook · máy tính xách tay

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.