Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 246 - 280 of 710
perky đầy sức sống more translation
permanent vĩnh viễn
permeate lan tỏa more translation
permission sự cho phép
permissive được cho phép more translation
permit Giấy phép more translation
permutation sự hoán vị
perpendicular vuông góc
perpetrate gây ra
perpetual vĩnh viễn
perpetuity vĩnh cửu
perplex làm bối rối
persecution sự khủng bố
perseverance tính kiên nhẫn
persevere kiên trì
persist kiên gan
person người
personal cá nhân
personify nhân cách hóa
perspective khía cạnh
perspiration mồ hôi
persuade thuyết phục
persuasion sự thuyết phục more translation
persuasive có sức thuyết phục
pert xấc xược more translation
pertain gắn liền với more translation
pertinent thích hợp more translation
perturb làm xáo trộn
perverse cố chấp more translation
perversion sự xuyên tạc more translation
pervert người hư hỏng
pessimism sự bi quan
pessimistic bi quan
pest loài gây hại
pesticide thuốc trừ sâu
Search

Word of the day:
eradicate · loại trừ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.