Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 316 - 350 of 539
resolution nghị quyết more translation
resolve giải quyết
resonant vang rền more translation
resonate vang vọng more translation
resort khu nghỉ dưỡng more translation
respect tôn trọng
respiration sự hô hấp
respiratory hô hấp
respite sự hoãn thi hành more translation
resplendent lộng lẫy
respond trả lời
response sự phản ứng more translation
responsibility trách nhiệm
responsible có trách nhiệm
rest phần còn lại more translation
restaurant nhà hàng
restitution sự hoàn lại more translation
restoration trùng tu more translation
restorative làm hồi phục sức khỏe
restore khôi phục
restrain hạn chế
restraint sự hạn chế more translation
restrict hạn chế
restroom nhà vệ sinh
result kết quả
resultant xảy ra như một hậu quả
resume tiếp tục
resumption sự bắt đầu lại
resurgent hồi sinh
resurrect khôi phục more translation
resuscitate làm tỉnh lại
retail bán lẻ
retain giữ lại
retaliate giữ
retard trì hoãn
Search

Word of the day:
pardon · ân xá

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.