Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 36 - 70 of 539
ranch trang trại
rancid bị ôi
random ngẫu nhiên
randy bị kích thích
range phạm vi
rank xếp hạng more translation
ransack lục lọi
ransom tiền chuộc
rant chửi rủa
rap bị la mắng
rapacious tham lam more translation
rape hiếp dâm
rapid nhanh
rapier thanh kiếm mỏng more translation
rapt chăm chú
rapture sự say mê
rare hiếm
rascal kẻ bất lương
rash phát ban more translation
rasp cạo giũa
raspberry quả mâm xôi
rat chuột
rate tỷ lệ
rather thà
ratify phê chuẩn
ratio tỷ lệ
rational hợp lý
rationale lý do căn bản
rattle kêu lạch cạch
rattlesnake rắn chuông
ravage tàn phá
rave ca ngợi more translation
raven con quạ
ravenous đói cồn cào
ravine khe núi
Search

Word of the day:
chart · biểu đồ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.