Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 246 - 280 of 539
render trả lại
rendition biểu diễn
renew làm mới
renewal sự làm mới lại more translation
renounce từ bỏ
renown danh tiếng
rent thuê more translation
repair sửa chữa
reparation sự bồi thường
repay trả lại
repeal bãi bỏ
repeat lặp lại more translation
repel đẩy lùi more translation
repellent thuốc trừ sâu
repent ăn năn
repentant ăn năn
repertoire kinh nghiệm biểu diễn
repertory tiết mục more translation
repetition lặp lại
repetitious lặp đi lặp lại
repetitive lặp đi lặp lại
replace thay thế
replenish đổ đầy more translation
replete no nê more translation
replica bản sao
report báo cáo
reporter phóng viên
reprehensible đáng khiển trách
represent đại diện
representative người đại diện more translation
repression sự đàn áp more translation
repressive đàn áp
reprieve hoãn thi hành more translation
reprimand khiển trách more translation
reprisal sự trả thù
Search

Word of the day:
shy · nhút nhát

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.