Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 281 - 315 of 539
reproach làm nhục nhã more translation
reproduce sinh sản more translation
reptile loài bò sát
republic nước cộng hòa
republican cộng hòa more translation
repudiate từ chối more translation
repugnant đáng sợ
repulsion lực đẩy more translation
repulsive ghê tởm more translation
reputation danh tiếng
repute sự nổi tiếng more translation
request yêu cầu more translation
require yêu cầu
rescind hủy bỏ
rescue cứu
research nghiên cứu
resemble giống
resent phẫn nộ more translation
reserve dự trữ
reservoir hồ chứa
reside cư trú more translation
residence cư trú
resident cư dân more translation
residential dân cư
residual còn lại
residue phần còn lại more translation
resign từ chức more translation
resignation từ chức
resignation letter lá thư từ chức
resilient kiên cường more translation
resin nhựa cây more translation
resist chống lại
resistant có sức kháng cự
resistor điện trở
resolute cương quyết
Search

Word of the day:
homesick · nhớ nhà

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.