Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 316 - 350 of 1090
seventh thử bảy
seventieth thứ bảy mươi
seventy bảy mươi
sever chia rẽ
several một vài
severe nghiêm trọng
sew may
sewage nước thải
sewer máy may more translation
sewerage thoát nước (hệ thống cống rãnh)
sex quan hệ tình dục more translation
sextet ban nhạc gồm 6 thành viên
sexton người trông nom nhà thờ và nghĩa địa
sextuple gấp sáu lần
sexual tình dục
sexy gợi cảm
shack túp lều
shackle sự trói buộc
shade che more translation
shadow bóng tối
shady bóng mát
shaft trục
shaggy rậm lông
shake rung more translation
shakedown thử
shaky run run
shale đá phiếnn sét
shallot củ hẹ
shallow nông more translation
sham giả
shame xấu hổ
shampoo dầu gội
shamrock cỏ ba lá
shank chân
shanty chòi
Search

Word of the day:
load · chất, chở

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.