Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 246 - 280 of 1090
seed hạt
seedling cây con
seedy tẻ nhạt
seek tìm kiếm
seem có vẻ như
seethe sôi sục
segment phân khúc
segmentation phân đoạn
segregate phân loại
seismic địa chấn
seize nắm bắt
seizure bắt more translation
seldom hiếm khi
select chọn
selector bộ chọn lọc
self bản thân
self-discipline tính kỷ luật tự giác
selfish ích kỷ
sell bán
semantic ngữ nghĩa
semaphore cột tín hiệu
semblance làm ra vẻ
semester kỳ học
semi bán
seminal chuyên đề
senate thượng nghị viện
senator Thượng nghị sĩ
senatorial thượng nghị sĩ
send gửi
senile lão suy
senior cao cấp
sensation cảm giác
sense khả năng phán đoán more translation
sensible đúng đắn
sensitive nhạy cảm
Search

Word of the day:
caliper · thước cặp

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.