Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 1 - 35 of 98
ubiquitous có mặt khắp mọi nơi
ubiquity sự có mặt ở khắp mọi nơi
ugly xấu xí more translation
ulcer loét
ulterior không nói ra
ultimate tột cùng
ultimatum tối hậu thư
umbilical (thuộc về) rốn
umbrella ô
umpire trọng tài
unable không thể
unanimity sự tán thành hoàn toàn
unanimous thống nhất
unbeknownst không được biết đến
uncle chú, cậu, bác trai
unconscious bất tỉnh more translation
uncouth thô lỗ
unction lễ xức dầu thánh more translation
under theo more translation
underling thuộc hạ
understand hiểu
undertake đảm nhận
underwear đồ lót
undress trần truồng
undulate dập dờn
uneven không đồng đều
unexpected không mong đợi
unfit không thích hợp
unforgettable không thể nào quên
unhappy không vui
unicorn kỳ lân
unidentified không xác định
uniform đồng đều more translation
unify thống nhất
unilateral đơn phương
Search

Word of the day:
demon · người đam mê

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.