Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 36 - 70 of 185
vaudeville biểu diễn tạp kỹ (ca, múa, nhạc, kịch)
vault hầm more translation
veer đổi hướng
vegetable rau
vegetarian ăn chay
vegetate sống vô vị
vehement mãnh liệt
vehicle xe
veil mạng che mặt
vein tĩnh mạch
velocity vận tốc
velvet nhung
venal dễ bị mua chuộc
vend bán
vender người bán hàng
veneer lớp bề mặt
venegeance sự trả thù
venerable đáng tôn kính
venereal truyền nhiễm qua quan hệ tình dục
vengeance sự báo thù
vengeful đầy căm thù
venial không nghiêm trọng
venison thịt hươu nai
venom nọc độc
vent lỗ thông hơi
ventilate thông gió
venture kinh doanh
veracious trung thực more translation
veracity tính trung thực
veranda hành lang
verb động từ
verbal bằng lời nói
verbatim đúng nguyên văn
verdict bản án
verify xác minh
Search

Word of the day:
notebook · máy tính xách tay

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.