Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 1 - 13 of 13
zeal nhiệt huyết
zebra ngựa vằn
zenith thiên đỉnh
zero số không
zest sự vui vẻ more translation
zigzag hình chữ chi
zinc kẽm
zombie thây ma sống lại
zone khu vực
zoo vườn thú
zoology động vật học
zoom phóng
zucchini bí đao
Search

Word of the day:
use · sử dụng

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.